چارت سازماني پرسنل

_____________________________________________________________________________________________________

رياست دانشگاه (آقای دکترخيراله هوشيار قهرمانلو)
    • اداره کل حراست
    • دبير خانه جذب و مرکز گزينش دانشگاه (آقاي سعيد عليوند)
    • مسئول ارتباط با صنعت (آقاي دکترسعيد مجرد)
    • مسئول دفتررياست (آقاي مهدي مهدي زاده)

مشاور آموزش (آقای دکتر حبيب مولايي)
    • اداره خدمات آموزشي ( خانم سميرا تميزي، خانم زهراجعفري، خانم هانيه طجرلو)
    • اداره برنامه ريزي امور کلاسها (آقاي سيد حسين اسدالهي )

مشاور پژوهشي (آقای دکتر مهدي سودمند)
    • اداره فناوري اطلاعات ( آقای دکتر سعيد مجرد )
    • امور سايت کامپيوتري ( خانم مهندس زهرا حاتملو )
    • واحد امور پژوهشي (خانم فائزه مجرد)
    • کتابخانه مرکزي (خانم مهرناز تنخواهي)

مديريت اداري (آقای مهندس محمد باقر مجرد)
    • اداره کارگزيني (خانم فائزه مجرد)
    • اداره دبيرخانه (خانم مهندس فرنازمحمدي)
    • اداره فني و پشتيباني و روابط عمومي ( آقاي حسن جمال پور)
    • امور پشتيباني ( آقاي عليرضا آليلو،آقاي منوچهر کريمي)

مديريت فرهنگي (آقاي هوشنگ محمد لو)
    • اداره فرهنگي و اجتماعي (آقاي مهندس پدرام سودمند)

مديريت دانشجويي و امور رفاهي وامور آزمايشگاه الکترونيک (آقای مهندس سيد حسن حاتملو)
    • اداره صندوق وام دانشجويي و خوابگاه (آقاي مجيد اسماعيل لو)
    • امور آزمايشگاه ها(آقاي دکترسعيد مجرد)
    • امور آزمايشگاه ديجيتال (خانم مهندس زهرا حاتملو)

مشاورمالي (آقای دکتر مير علي محمدي)
    • اداره حسابداري (آقاي حميد بهمنش)
    • اداره حسابداري( خانم شعله پسنديده)
    • امور کارپردازي( آقاي رحيم خليلي)
    • اداره حسابداري دانشجويان ( آقاي مجيد اسماعيل لو)
    • امور اموال ( آقاي مهندس پدرام سودمند)

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد