معاونت اداری

_____________________________________________________________________________________________________

مسئولین

جناب آقای مهندس محمد باقر مجرد
مدیریت اداری

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد